Политика за връщане, отказ, възстановяване на сума и замяна

Взето от Общите Условия на сайта:

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, услугата и/или дигиталния продукт чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки и/или услуги, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
6. за доставка на дигитални продукти;


(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката, услугата и/или дигиталния продукт. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.


(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки и/или дигитални продукти са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката и/или дигиталния продукт. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките и/или дигиталните продукти, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките и и/или дигиталните продукти, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.


(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и/или дигитални продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките и/или дигиталните продукти сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките и/или дигиталните продукти или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките и/или дигиталните продукти обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

чл. 14а. Възстановяването на сума при отказ от договора от страна на Потребителя, при извършени плащания с банкова карта на ВПОС, съгласно чл. 14 се осъществява по следния начин:

  1. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, когато е приложимо спрямо чл. 14, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
  2. 100%  от стойността на продукта се възстановява чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  3. 50% от стойността на продукта се възстановява чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  4. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
  5. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 14

 

чл. 14б. Възстановяването на сума при отказ от договора от Потребителя, при извършени плащания по банков път или на каса на EasyPay, съгласно чл. 14 се осъществява по следния начин:

  1. В случай, че плащането е направено по банков път или на каса на EasyPay, възстановяването на суми се извършва, когато е приложимо спрямо чл. 14, чрез превод по банков път към сметка на Ползвателя в срок от 14 дни.
  2. 100%  от стойността на продукта се възстановява по банков път към сметка на Ползвателя, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  3. 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път към сметка на Ползвателя, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  4. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
  5. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 14