Общи условия за ползване

Последна промяна: 04.02.2022

Платформата luna.bg е собственост на ЛУНА БГ ЕООД, ЕИК: 206781892.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

LUNA.BG

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ЛУНА БГ“ ЕООД, гр. София, ул. Житница 3, вход А, ап. 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.luna.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Чл. 1а. Продуктите, които предлага Доставчикът са наричани по-долу СТОКИ, УСЛУГИ И/ИЛИ ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ. Те включват:

1. Стоки се наричат всички физически продукти, в това число книги, карти, кристали, аксесоари и др. подобни.

2. Услуги се наричат всички консултации, в това число тези, които се провеждат чрез разговор, на живо или чрез записан видео- или аудио- клип.

2.1. Услугите наречени "Таро гледане" са с цел развлечение, съвет, насока. Доставчикът не носи отговорност за взети решения от ползвателя в личния му живот и към Трети лица.

3. Дигитални продукти са всички продукти, които могат да се ползват само онлайн, в това число обучения, семинари, презентации, графични документи, уеб-базиран софтуер и др. подобни


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ЛУНА БГ“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Житница 3, вход А, ап. 2
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Житница 3, вход А, ап. 2
4. Данни за кореспонденция: Еmail: annaxnikolova@gmail.com, Тел.: +359888311285
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206782891
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.luna.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, услуги и/или дигитални продукти, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, услугите и/или дигиталните продукти , предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, услуги и/или дигитални продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, услугите и/или дигиталните продукти, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, услугите и/или дигиталните продукти, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките, услугите и/или дигиталните продукти и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, услугите и/или дигиталните продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, услуги и/или дигитални продукти, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки, услуги и/или дигитални продукти.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, услуги и/или дигитални продукти съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки, услуги и/или дигитални продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, услугите и/или дигиталните продукти.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, услуги и/или дигитални продукти, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки, услуги и/или дигитални продукти в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока, услуга и/или дигитален продукт се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, услуга и/или дигитален продукт, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките, услугите и/или дигиталните продукти на посочения от Ползвателите физически адрес и/или имейл (когато са дигитални продукти) и/или телефон (когато са консултации чрез разговор) и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока, услуга и/или дигитален продукт без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки, услуги и/или дигитални продукти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки и/или услуги за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, услугите и/или дигиталните продукти, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока, услуга и/или дигитален продукти на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките, услугите и/или дигиталните продукти с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока, услуга и/или дигитален продукт в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, услугите и/или дигиталните продукти, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките, услугите и/или дигиталните продукти в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките, услугите и/или дигиталните продукти за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки, услуги и/или дигитални продукти в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, услуги и/или дигитални продукти.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки, услуги и/или дигитални продукти и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките, услугите и/или дигиталните продукти преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, услугата и/или дигиталния продукт чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, услуги и/или дигитални продукти, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
6. за доставка на дигитални продукти;


(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката, услугата и/или дигиталния продукт. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.


(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки и/или дигитални продукти са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката и/или дигиталния продукт. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките и/или дигиталните продукти, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките и и/или дигиталните продукти, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.


(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и/или дигитални продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките и/или дигиталните продукти сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките и/или дигиталните продукти или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките и/или дигиталните продукти обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

чл. 14а. Възстановяването на сума при отказ от договора от страна на Потребителя, при извършени плащания с банкова карта на ВПОС, съгласно чл. 14 се осъществява по следния начин:

  1. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, когато е приложимо спрямо чл. 14, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.
  2. 100%  от стойността на продукта се възстановява чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  3. 50% от стойността на продукта се възстановява чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  4. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
  5. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 14

 

чл. 14б. Възстановяването на сума при отказ от договора от Потребителя, при извършени плащания по банков път или на каса на EasyPay, съгласно чл. 14 се осъществява по следния начин:

  1. В случай, че плащането е направено по банков път или на каса на EasyPay, възстановяването на суми се извършва, когато е приложимо спрямо чл. 14, чрез превод по банков път към сметка на Ползвателя в срок от 14 дни.
  2. 100%  от стойността на продукта се възстановява по банков път към сметка на Ползвателя, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  3. 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път към сметка на Ползвателя, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 14, ал.2 от Общите условия
  4. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
  5. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 14Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката, услугата и/или дигиталния продукт и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока, услуга и/или дигитален продукт поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките, услугите и/или дигиталните продукти са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките, услугите и/или дигиталните продукти е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, услуги и/или дигитални продукти, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките, услугите и/или дигиталните продукти на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки, услуги и/или дигитални продукти или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки и/или дигитални продукти са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 17 Всички продавани в електронния магазин стоки, услуги и/или дигитални продукти са със законова гаранция за съответствие на стоката, услугата и/или дигиталния продукт с договора за продажба, съгласно ЗЗП.

Чл. 18 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
3. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
4. Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
5. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
6. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица (ако е приложимо).

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът доставя и предава стоката, услугата и/или дигиталния продукт на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката, услугата и/или дигиталния продукт в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката, услугата и/или дигиталния продукт в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката, услугата и/или дигиталния продукт се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и видеозаписи и др. е със срок 3 месеца от датата на сключване на договора. След този срок Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да осигурява достъп до дигиталните продукти.

Чл. 21. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката и/или дигиталния продукт.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 23. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

Чл. 25. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, услуги и/или дигитални продукти, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.

(5) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.

(6) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
-едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
-при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
-в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
-в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, услуга и/или дигитален продукт, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки, услуги и/или дигитални продукти.

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30а. (1) Клиент, закупил участие в уебинар и/или онлайн курс (през различна платформа), няма право да споделя по какъвто и да е начин предоставените му от организатора линкове, във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) на трети лица, в противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за участие.

(2) Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар и/или онлайн курс (през различна платформа),  всеки клиент закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове) , който нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай, заплатената от клиента такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи. 

(3) Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата на Закона за авторското право и сродните му права.

(4) Клиентът е запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна отговорност по НК.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари, организиране на събития.

Чл. 36. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 38. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 39. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.